I kooliastme valikained 2022/23 õppeaastal

I kooliastme valikained 2022/23 õppeaastal

first!

two

Unicorn Squad 1K

1. klass 2. klass Juhendaja: Heliise Riisaar Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: on kasvatada 1. klassi tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

Sisu lühikirjeldus: tüdruk, kui tunnete huvi programmeerimise vastu ja olete valmis õppima kasutama erinevaid tööriistu (nt jootekolb, akutrell) ja nutividinad ning tegema põnevaid katseid – see aine on sulle!

Unicorn Squad 1K

1. klass 2. klass

Juhendaja: Heliise Riisaar

Huviringi tutvustus

first!

two

Tomi rahatarkus

1. klass 2. klass Juhendaja: Monika Tasa Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: ettevõtliku tegutsemise ja rahatarkuse baasteadmiste loomine läbi probleemsituatsioonide, loova lähenemise ja mängu.

Sisu lühikirjeldus: see aine sobib sulle, kui oled uudishimulik ja hakkaja ning soovid saada rohkem teadmisi rahast. Tundi on lõimitud erinevaid õpitut kinnistavaid tegevusi ja mänge.

Tomi rahatarkus

1. klass 2. klass

Juhendaja: Monika Tasa

Huviringi tutvustus

first!

two

Lugemispesa 1K

1. klass 2. klass Juhendaja: Anne Koppel Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu ning algatada laste omaalgatust ja loovust.

Sisu lühikirjeldus: armastad pugeda “pessa” ja uurida raamatuid, kuulata audioraamatuid, ettelugemist ja digitekste; mängida erinevaid lugemismänge – see aine on sulle! Tekste kuulates õpid mõistma ja nautima kirjalikku keelt, mis on abiks sinu sõnavara laienemisel.

Lugemispesa 1K

1. klass 2. klass

Juhendaja: Anne Koppel

Huviringi tutvustus

first!

two

Matkakool 1K

1. klass 2. klass Juhendaja: Margit Rego Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: tutvuda kodukoha loodusega, omandada esmaseid matkatarkuseid ja arendada koostööoskust.

Sisu lühikirjeldus: oled aktiivne, loodushuviline ja sulle meeldib looduses liikuda – see aine on sulle! Õpid matkatarkusi ja uurid loodust. Tunni raames käid matkamas, et õpitud teadmisi ja oskusi harjutada.

Matkakool 1K

1. klass 2. klass

Juhendaja: Margit Rego

Huviringi tutvustus

first!

two

Legomat

1. klass 2. klass Juhendaja: Annika Matrossov Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: suurendada laste huvi matemaatika vastu läbi mänguliste tegevuste, kasutades selleks lego klotse. 

Sisu lühikirjeldus: sulle meeldib legodega mängida ja tahad arendada oma matemaatilisi teadmisi – oled oodatud! Tundi on lõimitud erinevad lego klotsidega tegevused, mis aitavad kaasa matemaatika õppimisele.

Legomat

1. klass 2. klass

Juhendaja: Annika Matrossov

Huviringi tutvustus

first!

two

Ideest teostuseni

1. klass 2. klass Juhendaja: Anu Lahe Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: olulisel kohal on lapse tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja eneseväljendusoskuse areng läbi kunsti tegevuste. Samuti mõtlemise, käelise tegevuse, silma ja käe koostöö arendamine. Laps õpib tundma erinevaid materjale ja nendest endale vabal valikul looma kunstitöö, millest tunneb  rõõmu.

Sisu lühikirjeldus: see aine sobib sulle, kui armastad joonistada, värvida, meisterdada erinevatest materjalidest, voolida jpm. Õpid paremini tundma ennast ja oskad aktiivselt tegutseda rühmas. et õppida paremini tundma ennast ja kaaslaseid.

Ideest teostuseni

1. klass 2. klass

Juhendaja: Anu Lahe

Huviringi tutvustus

first!

two

Huvitav matemaatika

1. klass 2. klass Juhendaja: Ave Sugul Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: tutvustada õpilastele matemaatika saladusi ja jõuda arusaamisele, et matemaatika ei ole üksnes arvutamine.

Sisu lühikirjeldus: selles tunnis, saad matemaatilisi probleemülesandeid lahendades kogeda ahhaa-efekti ja avastamisrõõmu. Saad ennast proovile panna peastarvutamises, nuputada, lahendada loogikaülesandeid, tutvuda kabemängu saladustega. Tutvume ka robootika seadmetega.

Huvitav matemaatika

1. klass 2. klass

Juhendaja: Ave Sugul

Huviringi tutvustus

first!

two

Teatrimängud

1. klass 2. klass Juhendaja: Sirje Ruus ja Anne Riis Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: õpetada end avalikkuse ees väljendama, tundma oma keha ja  vaimu ning lahendama probleeme; arendada loovust, analüüsioskust, fantaasiat ja kujutlusvõimet. 

Sisu lühikirjeldus: kui tahad kaasa lüüa rütmi-, tähelepanu- ja hääleharjutustes, rühma- ja rollimängudes, paaris- ja grupitöödes, etüüdides ning fantaasiaülesannetes, siis see aine on sulle. Tundides teed tutvust kõnetehnika esimeste sammudega.

Teatrimängud

1. klass 2. klass

Juhendaja: Sirje Ruus ja Anne Riis

Huviringi tutvustus

first!

two

Happy English

1. klass 2. klass Juhendaja: Helen Riisalu Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: arendada inglise keele oskust läbi mängude, laulude, kuulamise ja rääkimise.

Sisu lühikirjeldus: kui tahad harjutada soravamat inglise keeles rääkimist ja julgemat väljendusoskust, siis sobib see aine just sinule. Mängime tundides erinevaid keeleõppega seonduvaid mänge, laulame laule, joonistame, kuulame ning vestleme. Ehk õnnestub tundide jooksul vaadata ka mõni lühifilm. Lapsed omandavad keelt läbi taustakuulmise ja mängulise tegevuse.

Happy English

1. klass 2. klass

Juhendaja: Helen Riisalu

Huviringi tutvustus

first!

two

Progepoisid

1. klass 2. klass Juhendaja: Paula Saaremäe Kirjeldus:

Valikaine eesmärk: arendada süsteemset ja loogilist mõtlemist läbi probleemülesannete lahendamise. 

Sisu lühikirjeldus: kui oled valmis tutvuma programmeerimise alustega ja harjutama algoritmilist mõtlemist, oled leidnud õige valikaine! Tunnis saad kasutada Lego WeDo 2.0, keraroboteid ja droone ning Scratch programmeerimiskeskkonda.

Progepoisid

1. klass 2. klass

Juhendaja: Paula Saaremäe

Huviringi tutvustus

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad