2020-2021 õppeaastal algatatud projektid

 • Tõlkevõistlus

Juhendaja Tiina Tubli

Lea Toominga algatatud üleriigiline tõlkevõistlus leidis uue eestvedaja ning Eesti Kultuurkapitali toel sai üritus taas toimuda ning osa võttis ligi 260 gümnasisti üle terve riigi. Sel aastal toimus üritus kaheksandat korda, kuid esimest korda veebiteel. Tekste tõlgiti kaheksast erinevast keelest; inglise, rootsi, soome, saksa, vene, prantsuse ja hispaania keelest eesti keelde ning vene keelest eesti keelde.
Üritus toimus 18. veebruaril ning võitjad selguvad 1. aprillil 2021. aastal.

 • Innove lisarahastus (eesti keele tugiõpetus)

Juhendaja Maiu Nurmoja

Haridus- ja Noorteametist (Harno) taotleti 2021. aastal kooli pidajate eestvedamisel põhikooli statsionaarses õppes riikliku õppekava alusel toimuvat eesti keele ja eestikeelset õpet keelekümblusklasside ja eesti õppekeelega klasside uussisserändajatest õpilastele. Projekt viiakse ellu 2021. aastal.

 • Jää metsas ellu

Juhendaja Heliise Riisaar

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilane Laura Aigro (6. klass) esitas Tartumaa Noortefondile projekti õpilaste ellujäämisoskuste arendamiseks. Projekti käigus osalevad õpilased 24 tunnisel robinsionaadil, kus õpetatakse tule tegemist, kuiva ööbimispaiga valimist, varjualuse meisterdamist ning metsas toidu valmistamist. Olulisteks teemadeks on ka eksimise korral rahu säilitamine, loodusmärkide järgi navigeerimine ja heaperemehelik käitumine looduses. Projekt viiakse ellu perioodil 01.05-14.06.2021.

 • Teisel pool ekraani

Juhendaja Kätlin Tatar

Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse projekt, mis on esitatud Tartumaa Noortekogule. Projekt kujutab endast Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt korraldatavat pidu, mis on mõeldud kõikidele meie kooli õpilastele ja vilistlastele. Projektiga soovime tuua noorteni ehedat emotsiooni ja päris reaalseid elamusi. Viimase aasta jooksul on noored pidanud veetma ekraani taga rohkem aega kui kunagi varem. Lisaks on ära jäänud palju sotsiaalset suhtlust soodustavaid sündmusi ja kohtumisi. Väga suur hulk asju on praeguse aja eripära tõttu viidud veebipõhiseks. Ekraan on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Samas oleme veendunud, et see ei asenda päris emotsioone ja kogemust.Veel äärmiselt olulise aspektina saame välja tuua meie enda asjaajamise ja korraldamise kogemuse. Kogu sündmus on meie enda poolt väljamõeldud ning organiseeritud. Kogu projekti käigus saame arendada järgmisi oskusi: asjaajamise-, organiseerimise-, majanduslikke, läbirääkimis- ja suhtlemisoskusi. Ise tuleb koostada sponsorkirjad ja suhelda potentsiaalsete sponsoritega, välja mõelda ja luua tuleb kogu peo formaat, dekoratsioonid, plakatid, reklaamklipp ja palju muud.

 • Elva Gümnaasiumi loodussuuna laagri “Praktiline looduskaitse” korraldamine ja läbiviimine 2020/21õa (KIK projekt)

Projekti sisuks on kahepäevane laager kahekümnele loodus mooduli valinud 10. klassi õpilasele Alam-Pedja looduskaitsealal Palupõhja looduskoolis, kus tutvutakse erinevate kooslustega ja liikidega, milleks kaitseala on moodustatud. Tutvustatakse eestis kehtivat looduskaitsesüsteemi ning liigikaitse põhimõtteid. Külastatakse puisniitu, kus õpitakse erinevaid taimeliike ja räägitakse pärandkooslustest. Osaletakse praktilistel looduskaitselistel talgutel, tutvutakse vabatahtliku töö võimalustega. Laager peaks toimuma 25.-26. mail 2021.

Tiia Kuresoo, Kersti Pajor

2019-2020 õppeaastal algatatud projektid

 • “Tartu maantee roheala liikumispark”

Juhendaja Heliise Riisaar

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilased (2.-6. klass) osalesid esmakordselt 2019. aasta sügisel Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil. Kolm enim hääli saanud ideed teostatakse järgmise eelarveaasta jooksul. Liikumispargi ideest teostati üks osa – madalseiklusrada, mis valmis augustis 2020. 

 • “Motiveeriv kooliruum”

Juhendaja Heliise Riisaar

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilane Meribel Pihelgas (6. klass) koostas projekti Elva valla Noortefondile koolielu mitmekesistamiseks. Projekti eesmärk oli luua õpilastele motiveeriv keskkond õppetöövälisel ajal teadmiste omandamiseks. Tänu projektile said õpilased kohtuda kendama trikimeistritega, viidi läbi 4.-6. klasside jõulupeo töötubasid, korraldati lauamängude öö ja kogeti kohvikupidamise võlusid ning valusid. Projekt viidi ellu perioodil 22.11.2019-14.02.2020.

 • “Teeme ise”

Juhendaja Heliise Riisaar

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilane Gerlinde Vallikivi (6. klass) esitas noorte omaalgatust toetavale projektikonkursile “Ideeviit” noorte meediapädevusi tõstva koolitussarja läbiviimise taotluse. Projekti käigus said Elva valla noored tutvuda teksti kujundamise ja loomise põhitõdedega, podcasti teksti ettevalmistamise ja lindistamisega, plakati kujundamisega ning video ja foto töötlemise lihtsamate nippidega. Koolitusi viisid läbi Marianne Ubaleht, Sille-Kadri Simer, Kristjan Veedler, Kermo Pastarus, Piret Alvre ja Mariliis Vanaisak. Projekt viidi ellu perioodil 18.09.2020-23.11.2020.

 • “EG  I – II kooliastme õppeprogrammid”

Juhendaja Külli Korol

Elva Gümnaasiumi õpetaja Külli Korol taotles KIKilt raha I-II kooliastme õppeprogrammide läbiviimiseks. Projektide eesmärgiks oli ja on  toetada Elva Gümnaasiumi I – II  kooliastme õpilaste keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Seoses koroonaviiruse pealetungiga läks projektide ajakava sassi. Korraga oli sügisperioodil käsil 2 projekti. Projekti 16301 (2019/20) raames viidi läbi 25 õppeprogrammi. Projekti 17544 (2020/21) raames  oli planeeritud läbi viia  Elva Gümnaasiumi I – II kooliastme õpilasele 26 õppeprogrammi.Sügisperioodil ja  jaanuarikuus jõuti siiski läbi viia vaid 9 uut programmi. Ülejäänud programmide läbiviimine lükkub kevadesse. Hoiame pöidlad pihus, et koroonaviirus on selleks ajaks taandunud ja saame taas õppekäikudel käia.

 • “T.A.H.E. tööreisil”

Juhendaja Heliise Riisaar

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilane Emili Mirtel Markov (5. klass) esitas projektitaotluse Elva valla Noortefondile, et anda hoogu õpilasaktiivi tegevusele. Projekti eesmärgid olid:

 1. analüüsida ja planeerida õpilasaktiivi tegevust;
 2. motiveerida õpilasi õpilasaktiivis osalema;
 3. tutvustada Emajõe suursoo looduskeskkonda.

Projekti käigus valmis õpilasaktiivi aasta tegevuskava, viidi läbi ideekorje Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil osalemiseks, õpiti juhtima parve, jagama vastutust ning märkama ümbritsevat loodust. Projekt viidi ellu perioodil 26.-27.08.2020

 • Erasmus+ KA2 “From the Classroom to the Real World”

Projekti eesmärgiks on rakendada klassiruumis omandatud teadmisi igapäevaelus, praktiliselt; suhelda inglise keeles, leida uusi sõpru, laiendada silmaringi ning muidugi projekti käigus külastada teisi osalejaid välismaa ning vastu võtta väliskülalisi Elvas. Projekti kestus: 2 aastat (2018-2020). Projekti eelarve: 30 808.

Projekti tegevused: õpilased külastavad projekti vältel erinevate riikide koole, osalevad erinevates tegevustes ja aruteludes. Põhirõhk on oma teoreetiliste teadmiste kasutamisel praktikas. Lisaks õpitakse ja suhtlema ka teiste omavanuste noortega  teistest riikidest. Kaasatakse vanemaid ja vanavanemaid(kodumajutus).

Projektis osalejad:  Projekti peakoordinaatoriks on Poola. Lisaks osalevad Slovakkia, Itaalia, Portugal, Türgi ja Eesti.  Õpilased on vanuses 16-18. Igast riigist osaleb 4 õpilast, nendega on kaasas 2 õpetajat.

Eesti kohtumine toimub Elvas, oktoobris 2019.

Vaata kokkuvõtet kohtumistest vajutades siia.

 • Elva Gümnaasiumi loodussuuna laagri “Praktiline looduskaitse” korraldamine ja läbiviimine 2019/20 õa (KIK projekt)

Projekti sisuks oli kahepäevane laager kahekümnele õpilasele Alam-Pedja looduskaitsealal Palupõhja looduskoolis, kus tutvuti erinevate kooslustega ja liikidega, milleks kaitseala on moodustatud. Tutvustati eestis kehtivat looduskaitsesüsteemi ning liigikaitse põhimõtteid. Külastati puisniitu, kus õpiti erinevaid taimeliike ja räägiti pärandkooslustest. Osaleti praktilistel looduskaitselistel talgutel, tutvuti vabatahtliku töö võimalustega. Laager toimus 2020 a sügisel 11 klassi õpilastele, kes olid valinud looduse süvamooduli.

Tiia Kuresoo, Kersti Pajor

 • Elva Gümnaasiumi loodusõppepäevad 7.-9. kl. 2019/20

Juhendaja Tiia Kuresoo, Kersti Pajor

Elva Gümnaasiumi õpetajad Kersti Pajor ja Tiia Kuresoo taotlesid KIKilt raha III kooliastme õppeprogrammide läbiviimiseks. Projekti eesmärk oli 7.-9.klasside õpilaste osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides. Planeeritavad õppekäigud toetasid riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist. 

 1. 7.klassidele telliti imetajate õppeprogramm Tartu Ülikooli Loodusmuuseumilt. 
 2. 8.klassidele telliti õppeprogramm “Et elukeskkonda hoida ja kaitsta” MTÜ Tähetorn Orionilt. 
 3. 9.klassidele telliti õppeprogramm Inimese anatoomia õppeprogramm Ahhaa Keskuselt.
 • Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse talveball 2020 “Punase vaiba gala”

Juhendaja Kätlin Tatar

Elva Gümnaasiumi õpilasesindus esitas Elva Valla Noortefondile projektitaotluse, et korraldada Elva Gümnaasiumi 7.-12. klassi õpilaste ja Elva Valla teistele gümnaasiumiõpilastele talveball. Projekti eesmärgiks oli pakkuda kultuurielamust nii Elva Gümnaasiumi noortele kui ka teisele Elva Valla noortele. Projekti käigus said õpilasesinduse noored kogemuse nii projekti korraldamise- kui ka läbiviimise osas. Samamoodi said noored kogemuse sündmuse algusest lõpuni läbiviimise osas. Balli eesmärgiks oli avardada noorte silmaringi, tuua kultuuri noortele lähemale ning pidada maha üks vägev pidu. Talveball oli edukas, noortele esinesid improteater “Ruutu10” ning muusikat mängis vilistlasbänd “Ugandi”.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad