Algõpetus

Esimees Anne Maidla

Liikmed: Monika Tasa, Anne Koppel, Anneli Puusaag, Pille Rebane, Ave Sugul, Sirje Ruus, Marge Järveoja,
Karmen Luik, Anne Maidla, Reelika Püll, Anne Jaama, Külli Korol, Margit Rego, Annika Matrossov

Töörühma tegevused:

 • teadustegevuse populariseerimine
 • I kooliastme õppekava arendamine
 • üldõpetuse arendustegevus
 • kolleegidega metoodiliste võtete jagamine

Elvas on loodust, loovust ja teadust (LO2TE ehk LOTE)

Esimees Geil Siim/Kaja Kalmus

Liikmed: Johannes Must, Eva Ojakivi, Katrin Lastik, Helen Kann, Viivika Kurg, Evelin Toom, Ivika Mõistus

Töörühma ülesanne on andekate ja teadusest huvituvate õpilaste innustamine ning kaasamine tegevustesse. Otsime väljundeid andekate õpilaste toetamiseks.

Töörühma tegevused:

 • koostööd teaduse populariseerijatega (ainevõistlused, olümpiaadid, TÜ Õpikojad, viktoriinid, TÜ Teaduskooli kursused, teadusteatrid jne)
 • Miniteaduskooli tegevuste lisamine I kooliastme looduõpetuse ainekavasse ja II kooliastmes pakkumine  huviringina
 • Elva Gümnaasiumi Miniteaduskooli tegevuste tagamine
 • toimunud ürituste kajastamine kooli kodulehel (ja mujal) koostöös aineõpetajate ja juhtkonnaga
 • kahepäevase teaduslaagri ettevalmistamine ja läbiviimine Elva valla ja naabervaldade koolide teadusest huvitatud õpilastele ja õpetajatele
 • koostöövõimaluste leidmine erinevate õppeainete õpetajatega seoses võistluste ja üritustega, innustada oma eeskujuga õpilase ja õpetajaid

Kogukonda Kaasav Kool (KKK)

Esimees Tarmo Post

Liikmed: Saskia Arik, Evelin Pihlak, Marek Pihlak, Piret Jaani

Töörühma ülesanne on kaasata aktiivseid lapsevanemaid, kogukonna liikmeid ja Elva valla ettevõtteid/asutusi võrdsete partneritena kooli arengusse.

Töörühma tegevused:

 • lastevanemate aktiivi loomine
 • tooma projektipäeva raames lapsevanemaid ainetunde andma
 • töövarjupäeva korraldamine

Kooliruumi kaunistamine tähtpäevadeks / stendid / lahendused

Esimees Kätlin Tatar

Liikmed: Signe-Helena Salumaa, Sirje Alikas, Aire Kuresson, Ülle Jõesalu, Tatjana Blohina, Olga Štšerbo, Ester Haas

Praktiline töörühm, mille eesmärgiks on kooliruumi kujundamine/täiendamine läbi õpetajate ja õpilaste nägemuse, luues paremat ja ilusamat koolikeskkonda. Meeskonnatöö tulemusena valmivad aasta jooksul nii ühekordsed kui ka pidevad/jätkusuutlikud projektid. Aitame kaasa tähtpäevade füüsilisele ilmestamisele, samas proovime luua ka terviklahendust, mis annaks koolile omanäolisust.

Töörühma tegevused:

 • ideede otsimises/väljamõtlemises
 • praktilises kaasalöömises

KuHu! (Kultuur, humanitaar)

Esimees Tiina Õunapuu, Anne-Ly Lehtla

Liikmed: Lena Leonovitš, Reet Ollino, Tiina Tubli, Merike Allik, Merje Vihalem, Lea Tooming

Töörühma tegevused:

 • kooli- ja vallasiseste konkursside, ürituste ning kontsertide organiseerimine ja osalemine (kunst, kirjandus, muusika, keeled, ajalugu).
 • koduvalla (Elva valla) teemade lõimimine erinevatesse ainetesse, projekti “Tunne koduvalda” jätkamine ja koostöö õppekava arenduse töörühma(de)ga
 • kooli almanahhi täiendamine (kirjandus, kunst, muusika ja teised ained)
 • kohtumiste korraldamine humanitaarvaldkonna inimestega
 • asjalike ja loovust arendavate teemade väljapakkumine õpilastele loov- ja uurimistöödeks
 • kooli maine hoidmine – korrektne keelekasutus kooli reklaamimisel

Liikuma kutsuv kool (LKK)

Esimees Heliise Riisaar

Liikmed: Kaisa Karjane, Jürgen Kuresoo, Toomas Halliste, Margit Aidla, Pille Tani, Meelis Roosaar, Margit Herbst

Töörühma ülesanne on leida võimalusi õpilastele aktiivsete tegevuste pakkumiseks vahetunnis, kujundada õpilaste ja kooli töötajate liikumisharjumusi ning tervisekäitumist.

Töörühma tegevused:

 • loovaid ideid kooliõue kujundamisel ja erinevate sündmuste ettevalmistamisel
 • õpilastele vahetundides erinevate tegevuste pakkumine
 • kooli töötajatele ühisürituste korraldamine

Tugiteenused

Esimees Irena Lümat

Liikmed: Kati Ruljand, Jaanus Sinimäe, Eve Vaigu, Kai Kull, Martin Kimmel, Tiina Rooväli, Vilja Karindosk, Ele Mälk, Maiu Nurmoja, Janne Jamur, Karin Sikk, Riina Ebelmann, Eva Sikk, Külli Varep, Alesja Rusina, Annika Paats, Kristiina Jänes

Töörühma ülesanne on tugisüsteemi arendamine ning  tugispetsialistide pädevuse säilitamine ja parendamine.

Töörühma tegevused:

 • alusdokumentatsiooni korrastamine ja juurutamine
 • tugimeeskonna töö analüüs ja tagasisidestamine
 • kooli töötajate teadlikkuse tõstmine HEV valdkonnas
 • HEV valdkonda puudutavate koolituste korraldamine nii õpetajatele ja tugimeeskonnale kui ka vajadusel lastevanematele

Õppekava arendus I

Esimees Ele Vool

Liikmed: Cati Krillo,  Ilme Mõttus,  Irena Lümat, Marge Järveoja, Ehtel Kuldvere-Vent

Töörühma ülesanne on kaasajastada ja täiustada kooli õppekava, leida võimalusid sidusa õpiteekonna loomiseks õpilastele erinevate kooliastmete vahel ning lõimida tunniväline tegevus aine- või õppekavaga. 

Töörühma tegevused:

 • kriitilist hinnangut olemasolevale õppekavale
 • konstruktiivseid arutelusid ja dokumentide analüüse
 • ideid “suunapõhiste” õppekavade arendamiseks II kooliastmes
 • valmisolekut panustada nii mõtte kui jõuga I kooliastme õppe- ja kasvatustöösse
 • kirjutada “Elva vald” kooli õppekavasse läbiva teemana

Õppekava arendus II

Esimees Tõnis Parksepp

Liikmed: Aivar Johanson, Ester Muni, Tea Johanson, Revo Lastik, Tiia Kuresoo, Elo Gaver, Silver Aarna

Töörühma ülesanne on kaasajastada ja täiustada kooli õppekava, leida võimalusid sidusa õpiteekonna loomiseks õpilastele erinevate kooliastmete vahel ning lõimida tunniväline tegevus aine- või õppekavaga.

Töörühma tegevused:

 • õppemoodulite arendamine
 • gümnaasiumi õppekorralduse kaasajastamine
 • põhikooli III kooliastme õppekava uuendamine
 • kirjutada “Elva vald” kooli õppekavasse läbiva teemana

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad