Õpilaste töörühm K.UUS

Idee algataja ja eestvedaja: Tiina Tubli

Juhendajad: Aile Einola, Heliise Riisaar, Piret Jaani, Kätlin Tatar, Tiina Tubli

Liikmed: Annabel Raig, Emili Külaots, Janette-Liis Pikas, Kadili Siida, Karolin Ilp, Kaur Hansen, Liisa-Lotte Tork, Mairo-Johannes Toom, Marta Niin, Sten Kall, Stella Lümat 

Töörühma eesmärk:

 • Õpilaste kaasamine arengukava arendustöösse
 • Dialoogi võimaldamine õpilaste ja õpetajate vahel koolielu edendamiseks nii läbi koolikorraldusliku kui ka väärtuspõhise kooli loome prisma
 • Õpilaste omaalgatusliku tegevuse toetamine

Tegevuskava:

 • 4-5 väljasõiduga arengukava seminari, mille käigus keskendutakse järgmistele teemadele:

  – millist õpilast me kujundame?
  – õppekorraldus
  – kooli põhiväärtused
 • Iganädalased kohtumised, kus planeerime ja viime ellu muutusi, mis õpilastel tekivad
 • Lõppfaasis õpilaste kaasamine ühel juhtkonna poolt korraldatud õpetajate arengukava seminaril

Lõimingu töörühm

Esimees: Piret Jaani

Liikmed: Aile Einola, Aire Kuresson, Anne-Ly Lehtla, Johannes Must, Lena Leonovitš, Olga Martis, Tiina Tubli, Tiiu Ruus.

Töörühma eesmärk on lõimida erinevaid ained, et õpilastel tekiksid seosed
erinevates õppeainetes omandatud teadmiste ja oskuste vahel. Lõimides õppeainete
sisu, muudab see õpitu õpilaste jaoks kergemini omandatavaks ja annab neile
rohkem võimalusi huvitavaks ja motiveerivaks õppetegevuseks. Ainetevaheliste
seoste puhul kasutatakse ühe õppeaine sisu, et aidata õpetada või kinnistada
materjali mõnes teises aines.

Töörühma tegevused: lõiming saab toimuma läbi õpetajatevahelise koostöö.
Töörühma sees tekivad nö “lõimingupesad”, kuhu kuuluvad õpetajad jagavad ideid
ning panevad paika reaalsed tegevused lõimingu teostamiseks ainetundides.
Töörühm alustab tegevust kitsalt kahe õppeaine lõimimisest ning seejärel laieneb
kaasates ka teisi õppeaineid. Näiteks kunstiõpetuse-matemaatika “lõimingupesa”
eesmärk on kaasata geomeetria teemad kunstiõpetuse tundi läbi joonistamise,
joonestamise, voltimise, meisterdamise, voolimine jms. tegevuse.
Ainetundide-arvutiõpetuse “lõimingupesa” eesmärk on saada sisend arvutiõpetusse
aineõpetajatelt. Töörühma kaugem eesmärk on projektipäevade/nädalate
läbiviimine, mis keskenduks kindlale probleemile või küsimusele mida lahendada
erinevates õppeainetes paralleelselt. See eeldab aga erinevate ainete õppesisude
analüüsi klasside lõikes, et leida võimalikke ühisosi. Töörühma töövormiks saavad:
töö Drive dokumendiga ja kaustaga, kuhu korjame jooksvaid ideid ning kuhu
valmivad reaalsed tunnikavad/materjalid; töö “lõimingupesades”, mis tekivad
sarnaseid ideid ja mõtteid jagavate õpetajate vahel, kes oma aineid lõimivad;
igakuised töökoosolekud, kus võtame kokku tehtut, jagame mõtteid ning algatame
uut.

Tegevuskava:
august 2021 – idee tutvustamine ning töörühma liikmete leidmine
september 2021 – töörühma eesmärgi ning tegevuste kirjapanek
september 2021 – juuni 2022 – ideede kogumine ideepanka, pidev arutelu
rühmaliikmete vahel (sisendi andmine).
september 2021 – jaanuar 2022 – kunstiõpetuse-matemaatika lõiming 7. ja 9.klassis.
jaanuar 2022 – juuni 2022 kunstiõpetuse-matemaatika lõiming 8. klassis.
jaanuar 2022 – juuni 2022 ainetundide-arvutiõpetuse lõiming 8. klassis.
september 2021 – juuni 2022 – jooksvalt tekkivad lõimingud erinevate ainetundide
vahel.


Mälumängu töörühm

Esimees: Mare Lillak

Liikmed: Tiiu Ruus, Riina-Merike Koemets, Ülla Napp, Boris Veizenen, Tiit Ustav, Tatjana Blohina, Mare Lillak.

Meie tegevuse eesmärk on laiendada õpilaste silmaringi, arendada mälu  ning tekitada huvi teadmiste vastu. Selleks korraldame mälumänge ja viktoriine.   

Mälumängude korraldus:

 1. Mälumängud toimuvad  7.- 12. klasside õpilastele 4 korda aastas, 1 kord veerandis.
 2. Iga mälumäng sisaldab kolme teemat, igas teema on viit küsimust.
 3. Teemad on järgmised: Elva kool, Elva vald ja linn, ajalugu, kirjandus, loodus, sport, muusika, film, kunst, arhitektuur (Elva ja Tartu ehitised), keeled, jõulud, varia (teemade loetelu pole lõplik).
 4. Mälumängu teemad tehakse teatavaks kaks nädalat enne mängu.
 5. Igast klassist saab osaleda mängus üks 4-liikmeline võistkond, gümnaasiumiklassidest kaks võistkonda.
 6. Mängijate koosseisu võistkonnas võib muuta.
 7. Auhinnatakse kolme paremat võistkonda (auhinnaks on Apollo kinkekaardid, ristsõnade ajakirjad ja šokolaadid).
 8. Infot mängu toimumise ja tulemuste kohta tahame esitada kooli infoteleris.
 9. Auhinnad annab kätte kooli juhtkond, et väärtustada võitu õpilaste silmis.
 10. Mälumängu kokkuvõtted avaldatakse kooli kodulehel. 
 11. Mängude toimumise ajad pannakse Stuudiumi  kalendrisse. 
 12. Tähtpäevade puhul (kooli aastapäev, vabariigi sünnipäev jt) korraldatakse ülekoolilisi viktoriine ja võistlusi, millest võivad osa võtta kõik soovijad.

Tugisüsteemide töörühm

Esimees: Irena Lümat

Liikmed: Merike Allik, Riina Ebelmann, Kristiina Jänes, Vilja Karindosk, Kaile Keldo, Martin Kimmel, Anu Lahe, Birgit Loiku, Irena Lümat, Sirle Mallo, Ele Mälk, Maiu Nurmoja, Anne Riis, Esta Roosaare, Aire Roosimaa, Tiina Rooväli, Kati Ruljand, Paula Saaremäe, Jaanus Sinimäe, Eve Vaigu, Külli Varep.

1. Tugisüsteemi arendamine ja tugispetsialistide pädevuse säilitamine ja arendamine. Planeeritud tegevused töö dokumentidega, oma tegevuse analüüs läbi juhtumite arutelu ja uute lahenduste otsimine.

2. Alusdokumentatsiooni korrastamine ja juurutamine – juba töös IÕK koostamine, IAJK täitmise täiendamine, tugispetsialistide töö dokumenteerimise põhimõtete kokkuleppimne.

3. Kooli töötajate teadlikkuse tõstmine HEV valdkonnas. Planeeritud tegevused on koosolekutel temaatilise info jagamine, koolituste korraldamine.


Algõpetuse töörühm

Liikmed: Anneli Puusaag, Ave Sugul, Sirje Ruus, Anne Koppel,  Vilja Karindosk, Anne Riis, Pille, Rebane, Külli Korol, Anne Jaama, Gerda Madi, Annika Matrossov, Margit Rego, Reelika Püll,Tiina Rooväli,  Monika Tasa, Anne Maidla.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad