Eesti Olümpiakomitee üheks strateegiliseks eesmärgiks on süvendada inimestes elukestvaid liikumisharjumusi juba varasest koolieast. Koolis viibivad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning kool saab pakkuda positiivset hoiakut, kujundades koolikultuuri, mis toetab rõõmu sportimisest ja liikumisest. 

Projekt annab võimaluse praktikas proovida, kuidas saavutada suurem kohustuslik sportimise maht ja säilitada kooli autonoomia, et koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava. 

Koolid saavad kavandatavad tunnid lisada oma päevakavasse riiklikult kehtestatud tunniplaanis olevatele kehalise kasvatuse tundide täienduseks. Nüüdisaegne koolikorraldus soodustab õppe korraldamist nii, et kõigile õpilastele saaks tagada regulaarse liikumise- ja spordiõpetuse kogu õppeperioodi vältel.

Projekti raames pööratakse tähelepanu I kooliastme õpilaste üldise teadlikkuse tõstmisele liikumissoovitustest ja sportimise positiivsest mõjust, lisaks füüsilisele tervisele ka vaimsele ja sotsiaalsele tervisele ning õpiedukusele. Kehaline aktiivsus peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu ning vastavalt WHO soovitustele peaks iga laps ja noor tegelema mõõduka kuni tugeva aktiivsusega liikumisega keskmiselt 60 minutit päevas, liikumistegevused peaksid olema mitmekülgsed (World Health Organisation, 2020). Lapsepõlves harjumuseks kujunenud süsteemne liikumine on inimese tervise seisukohalt vundament kogu eluks (Eesti Spordi Kongress, 2019). Kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on lisaks parematele tervisenäitajatele ka positiivsem kehaline minakäsitlus ja üldine enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem, nad saavutavad paremaid õppetulemusi võrreldes väheaktiivsete lastega (Lonsdale, 2013).

Projekt „Sport koolis“ viiakse läbi etapiviisiliselt ja aastal 2021 EOK alustab projekti piloteerimisega. 

  • luua eeldused selleks, et kõikides lastes kujundada  sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda
  • tutvustada esimeste klasside õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/ omandamist erinevate spordialade kaudu, hiljem kaasata ka vanemaid klasse
  • suurendada laste kehalist aktiivsust.

Loe lähemalt: https://www.eok.ee/liikumisharrastus/sport-koolis