Ajad ja ruumid

Konsultatsioonide ajad ja ruumid:

Ruumid ja vastamise päevad võivad muutuda gümnaasiumiastme õppeperioodide vahetumisel.

Järelevastamise korraldus ja reeglid

Õpilasel, kes on puudunud või kelle töö on sooritatud puudulikule hindele, tuleb järele vastata 10 päeva jooksul. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel kauem, lepitakse iga aineõpetajaga vastamised eraldi kokku. Enne järeltöö tegemist teavitatakse aineõpetajat vastamise soovist vähemalt 2 päeva ette. Kooli järelevastamiste päevadel ei viibi õpilaste juures aineõpetaja, vaid kooli poolt määratud õpetaja.

Üldised reeglid vastama minnes:

 • Üldjoontes istutakse ruumis ühekaupa.
 • Teisi õpilasi ei häirita.
 • Laual on tööleht ja kirjutusvahend (kui töö kirjutamisel on lubatud kasutada abivahendeid, peab aineõpetaja sellekohase märke tööle lisama), telefon on hääletul reźiimil ja kotis.
 • Üldjuhul ei ole lubatud järelevastamise ajal ruumist väljuda, vältimatu vajaduse korral jäävad asjad, sh telefon klassi.
 • Spikerdajad saadetakse ära ning teist võimalust sama töö kirjutamiseks enam ei anta.
 • Ühel järelevastamisel võib teha maksimaalselt kaht erinevat tööd.
 • Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamise ja lõpukellaaja.
 • Vastamine lõpeb kell 16.30, õpilane arvestab ise aega, et jõuaks töö valmis. Gümnaasiumiõpilane, kellel on tervislikel põhjustel pikemalt puudumise tõttu eriolukord, võib erandjuhul saada tööde sooritamiseks järelevastamisel lisaaega,  see peab olema varakult vastamise eest vastutava isikuga kokku lepitud.
 • Õpilane kirjutab tööle loetava käekirjaga oma ees- ja perekonnanime ning klassi/õppesuuna.
 • Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamise ja lõpukellaaja.
 • Järelevastamise soovist teavitab õpilane aineõpetajat vähemalt kaks päeva enne vastamise päeva.
 • Oluline on külastada enne järelevastamist ka aineõpetaja konsultatsioonitundi. Õpetajate konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad