Elva Gümnaasiumis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalseks õppeajaks kolm aastat. Gümnaasiumi minimaalne õppekoormus on 96 kursust. Ühe kursuse maht on 35 ainetundi.

Üks ainekursus võetakse läbi üheteistkümne nädala jooksul, kahe 75 minutilise ainetunniga nädalas. Erandiks on kehaline kasvatus, matemaatika, inglise keel, B-võõrkeel, mis kõik toimuvad eri tunnikoormusega läbi terve õppeaasta. Üks 75 minutiline tund võib olla jagatud kaheks 40 minutiliseks tunniks tulenevalt tunniplaanist. Kursuste tabel trimestrite lõikes pannakse iga õppeaasta alguses ülesse kodulehele gümnaasiumi alajaotuse alla.

Gümnaasiumiastme õpilase õppekoormusse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud lisakursused üldainetes, õpilase valitud õppemoodulite kursused ja kooli poolt pakutud valikkursused, arvestades, et õppeaastas läbitakse vähemalt 32 kursust. 

Elva Gümnaasiumis ei ole arvestuste nädalat, suuremad arvestustööd viiakse läbi õppeperioodi jooksul.

Õppeaasta on jagatud kolmeks trimestriks, millest kahel trimestril toimub valikainete nädal.

Õpilastööd

Läbi kolme õppeaasta toimub lõimitud loengukursus, õpilane valib talle enam huvi pakkunud loengud ja täidab loengupäevikut. Kursus lõpeb kokkuvõtva seminariga ja hinnatakse mitteeristavalt.

10. klassis sooritatakse üleminekueksam. Õppeained, mille hulgast saab valida, avalikustatakse 1. poolaastal. 11. klassis kaitstakse uurimistöö. Lõppkaitsmisele eelneb kaks eelkaitsmist.12. klassis sooritatakse kohustuslikud riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Lisaks tuleb sooritada ka koolieksam. 12. klassi koolieksami ained tehakse teatavaks samuti 1. poolaastal.

Konsultatsioonid ja järelevastamised

Konsultatsioonide ajad ja ruumid 2023/24 õppeaastal

Ruumid ja vastamise päevad võivad muutuda gümnaasiumiastme õppeperioodide vahetumisel.

Järelevastamise korraldus ja reeglid

Õpilasel, kes on puudunud või kelle töö on sooritatud puudulikule hindele, tuleb järele vastata 10 päeva jooksul. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel kauem, lepitakse iga aineõpetajaga vastamised eraldi kokku.

Selleks, et minna tööd järgi tegema, toimi nii:

 • lepi oma aineõpetajaga kokku, millal ja mis tööd tegema lähed;
 • registreeri end järelevastamisse siin (Google vorm);
 • mine kolmapäeval kell 15:20 Tartu mnt ruumi A408.

Üldised reeglid vastama minnes:

 • Ruumi sisenedes pannakse telefonid, kellad jt elektroonilised seadmed selleks ettenähtud kasti (va kalkulaatorid).
 • Ruumis istutakse ühekaupa.
 • Teisi õpilasi ei ole lubatud häirida.
 • Laual on tööleht ja kirjutusvahend (kui töö kirjutamisel on lubatud kasutada abivahendeid, peab aineõpetaja sellekohase märke tööle lisama).
 • Üldjuhul ei ole lubatud järelevastamise ajal ruumist väljuda, vältimatu vajaduse korral jäävad asjad klassi.
 • Spikerdajad saadetakse ära ning teist võimalust sama töö kirjutamiseks enam ei anta.
 • Ühel järelevastamisel võib teha maksimaalselt kaht erinevat tööd.
 • Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamise ja lõpukellaaja.
 • Vastamiseks on aega maksimaalselt 75 minutit, õpilane arvestab ise aega, et jõuaks töö valmis. Gümnaasiumiõpilane, kellel on tervislikel põhjustel pikemalt puudumise tõttu eriolukord, võib erandjuhul saada tööde sooritamiseks järelevastamisel lisaaega,  see peab olema varakult vastamise eest vastutava isikuga kokku lepitud.
 • Õpilane kirjutab tööle loetava käekirjaga oma ees- ja perekonnanime ning klassi/õppesuuna.
 • Järelevastamise soovist teavitab õpilane aineõpetajat vähemalt kaks päeva enne vastamise päeva.

Huviharidus

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik oma huvitegevust arvestada valikainena, kui õpilane esitab alanud õppeaasta 30. septembriks vastavasisulise valikkursuse arvestamise avalduse õppejuhile ning esitab kursuse lõppedes koolile tunnistuse, millel on kirjas nii õpingute sisu tutvustus kui kursuse ajaline maht ja õpilase osalus vastaval kursusel. Huvitegevust arvestatakse kokku kolme kursuse mahus gümnaasiumiastmes, vastavalt üks kursus õppeaastas.

Lisainfo

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium, mis on kokkuleppeliselt ka ametlikuks kooli õppekorralduslike teadete edastamise allikaks.

Elva Gümnaasiumis on üks söögivahetund kestusega 60 minutit.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad