Perioodõpe

Elva Gümnaasiumis rakendatakse perioodõpet. Õppeaasta jaguneb viieks õppeperioodiks, iga periood kestab seitse nädalat. Üks kursus (35 tundi) läbitakse viie ainetunniga nädalas seitsme nädala jooksul. Tavapäraselt kajastuvad viis ainetundi tunniplaanis paaristundidena ja ühe üksiku tunnina, aga vastavalt vajadusele võivad tunnid olla tunniplaanis jagatud vastavalt kolme ja kahe tunni kaupa.

Tundide pikkus on 45 minutit. Olenevalt õppeaine spetsiifikast võib õpetaja rakendada paaristundi (90 min). Kehaline kasvatus toimub läbi aasta paaristundidena.

Elva Gümnaasiumis ei ole arvestuste nädalat, suuremad arvestustööd viiakse läbi õppeperioodi jooksul.

Õpilastööd

Läbi kolme õppeaasta toimub lõimitud loengukursus, õpilane valib talle enam huvi pakkunud loengud ja täidab loengupäevikut. Kursus lõpeb kokkuvõtva seminariga ja hinnatakse mitteeristavalt.

10. klassis sooritatakse üleminekueksam. Õppeained, mille hulgast saab valida, avalikustatakse 1. poolaastal. 11. klassis kaitstakse uurimistöö. Lõppkaitsmisele eelneb kaks eelkaitsmist.12. klassis sooritatakse kohustuslikud riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Lisaks tuleb sooritada ka koolieksam. 12. klassi koolieksami ained tehakse teatavaks samuti 1. poolaastal.

Konsultatsioonid

Igal õpetajal on nädalas vähemalt üks konsultatsioonitund, vastav graafik on üleval kooli kodulehel. Konsultatsioonitunnis saab õpilane õpetajalt ainealast abi.

Koolis on kahel päeval nädalas järelevastamise võimalus kell 14.00- 16.30. Järele vastama minnes tuleb registreeruda aineõpetaja juures vähemalt kaks päeva enne vastamist. Järelevastamise juures ei viibi aineõpetaja, vaid kooli poolt määratud töötaja. Järelevastamise päevad lepitakse enne kooliaasta algust kokku, need võivad muutuda seoses tunniplaani muudatustega õppeperioodide alguses.

Huviharidus

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik oma huvitegevust arvestada valikainena, kui õpilane esitab alanud õppeaasta 30. septembriks vastavasisulise valikkursuse arvestamise avalduse õppejuhile ning esitab kursuse lõppedes koolile tunnistuse, millel on kirjas nii õpingute sisu tutvustus kui kursuse ajaline maht ja õpilase osalus vastaval kursusel. Huvitegevust arvestatakse kokku kolme kursuse mahus gümnaasiumiastmes, vastavalt üks kursus õppeaastas.

Lisainfo

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium, mis on kokkuleppeliselt ka ametlikuks kooli õppekorralduslike teadete edastamise allikaks.

Elva Gümnaasiumis on kaks 30 minutilist söögivahetundi.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad