Elva Gümnaasiumis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalseks õppeajaks kolm aastat. Gümnaasiumi minimaalne õppekoormus on 96 kursust. Ühe kursuse maht on 35 ainetundi.

Üks ainekursus võetakse läbi üheteistkümne nädala jooksul, kahe 75 minutilise ainetunniga nädalas. Erandiks on kehaline kasvatus, matemaatika, inglise keel, B-võõrkeel, mis kõik toimuvad eri tunnikoormusega läbi terve õppeaasta. Üks 75 minutiline tund võib olla jagatud kaheks 40 minutiliseks tunniks tulenevalt tunniplaanist. Kursuste tabel trimestrite lõikes pannakse iga õppeaasta alguses ülesse kodulehele gümnaasiumi alajaotuse alla.

Gümnaasiumiastme õpilase õppekoormusse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud lisakursused üldainetes, õpilase valitud õppemoodulite kursused ja kooli poolt pakutud valikkursused, arvestades, et õppeaastas läbitakse vähemalt 32 kursust. 

Elva Gümnaasiumis ei ole arvestuste nädalat, suuremad arvestustööd viiakse läbi õppeperioodi jooksul.

Õppeaasta on jagatud kolmeks trimestriks, millest kahel trimestril toimub valikainete nädal.

Õpilastööd

Läbi kolme õppeaasta toimub lõimitud loengukursus, õpilane valib talle enam huvi pakkunud loengud ja täidab loengupäevikut. Kursus lõpeb kokkuvõtva seminariga ja hinnatakse mitteeristavalt.

10. klassis sooritatakse üleminekueksam. Õppeained, mille hulgast saab valida, avalikustatakse 1. poolaastal. 11. klassis kaitstakse uurimistöö. Lõppkaitsmisele eelneb kaks eelkaitsmist.12. klassis sooritatakse kohustuslikud riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Lisaks tuleb sooritada ka koolieksam. 12. klassi koolieksami ained tehakse teatavaks samuti 1. poolaastal.

Konsultatsioonid

Igal õpetajal on nädalas vähemalt üks konsultatsioonitund, vastav graafik on üleval kooli kodulehel. Konsultatsioonitunnis saab õpilane õpetajalt ainealast abi.

Koolis on kahel päeval nädalas järelevastamise võimalus. Järeltöid on võimalik teha neljapäeviti kell 14.40 – 16.00 ning reedeti kell 13.10 – 16.00 klassis 321.

Selleks, et minna tööd järgi tegema, toimi nii:
1. lepi oma aineõpetajaga kokku, millal ja mis tööd tegema lähed
2. täida ära etteregisteerimise vorm siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnSi_bUe8emOXR8XpW0ur7NvB9bLWH7OPZ-0H1O89zWJRoBg/viewform
3. mine õigel päeval klassi 321

NB! Registreerimine läheb lukku iga nädala KOLMAPÄEVAL kell 15.00. Hilinejad lähevad kirja järgmise nädala järelvastajate nimekirja.

Järelevastamise päevad võivad muutuda seoses tunniplaani muudatustega.

Huviharidus

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik oma huvitegevust arvestada valikainena, kui õpilane esitab alanud õppeaasta 30. septembriks vastavasisulise valikkursuse arvestamise avalduse õppejuhile ning esitab kursuse lõppedes koolile tunnistuse, millel on kirjas nii õpingute sisu tutvustus kui kursuse ajaline maht ja õpilase osalus vastaval kursusel. Huvitegevust arvestatakse kokku kolme kursuse mahus gümnaasiumiastmes, vastavalt üks kursus õppeaastas.

Lisainfo

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium, mis on kokkuleppeliselt ka ametlikuks kooli õppekorralduslike teadete edastamise allikaks.

Elva Gümnaasiumis on üks söögivahetund kestusega 60 minutit.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad