Miks õppida Elvas?

Elva valla elanikuna säästad kolme aasta jooksul koguni 1800 tundi võrreldes õppimisega Tartus.

Alusmoodulid Elva Gümnaasiumis

Elva Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja valikainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv alusmoodul, mis koosneb 7 kursusest. Tuleb arvestada, et kui mooduli valib vähem kui 12 õpilast, tuleb olemasolevaid võimalusi arvestades ümber valida.

Kultuurimoodul

Õpi oma piire nihutama

Kultuurimooduli eesmärk on pakkuda õpilasele laiemat silmaringi. Moodul ärgitab õppurit oma piire nihutama. Need on kursused, mis arendavad õpilase loovust, laiendavad silmaringi ja aitavad muutuvas maailmas paremini toime tulla. Fookuses on avalik esinemine, suurem lugemus ja rikkalikum eneseväljendusoskus. Sealhulgas on unikaalne võimalus teha koostööd oma ala spetsialistidega Elva LendTeatrist ja improteatrist Ruutu10.

Kultuurimooduli aluskursused:

Sissejuhatus draamasse Mida ja miks lugeda? (praktiline lugemiskursus) Improteater Tantsimine ja traditsioonid Draamaõpetus I Draamaõpetus II (lavastus) Valikkursus (kirjanduse tüvitekstid või teatrilaager)

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib kultuurimooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi kirjanduse või pärimuse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Kirjanduse süvamoodul
Kirjanduse süvamoodul keskendub eelkõige funktsionaalse lugemise ja suulise/kirjaliku eneseväljenduse edasi arendamisele. Olles muuhulgas heaks ettevalmistuseks kõrgkoolis humanitaarsuunal edasiõppimiseks.
Kursused: Eesti nüüdiskultuur, Teater kui lugu, Kirjandus ja film, Kirjandus ja ühiskond, Väitlemine, Kunst

Pärimuse süvamoodul
Pärimuse süvamoodul annab õpilasele laiema kultuuriloolise tausta, mida mitmekesistavad kursus pärimusmuusikast ja praktikum ruumikujundusest. Eesmärk on valmistada ette inimesi, kes näevad oma tulevikku kultuurivaldkonnas.
Kursused: Kirjandus ja müüt, Usundiõpetus, Ajalugu, Pärimusmuusika, Briti või vene kultuurilugu, Arhitektuur ja ruumikujundus (praktikum)

Teadusmoodul

Õpi iseseisvalt mõtlema

Teadusmooduli eesmärk on pakkuda õpilasele süvendatud teadmisi reaalainetes. Need kursused arendavad õppuri loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Teadusmooduli valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse ning saab põhjalikumad teadmised keemiast ja füüsikast. Sealhulgas alusteadmised programmeerimisest ja joonestamisest.

Teadusmooduli aluskursused:

Programmeerimise ABC Joonestamine Teadusteater Keemia Füüsika Looduslaager (ökoloogia) Praktiline keemia ja füüsika

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib teadusmooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi mehhatroonika või looduse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Mehhatroonika süvamoodul
Mehhatroonika süvamoodul on praktilise suunitlusega, pakkudes süvendatud teadmisi kiiresti arenevas ja pidevalt töökäsi vajavas insener-tehnilises maailmas. Elva Gümnaasiumil on koostöölepingud elektroonikatehasega Enics ja Tartu Lennuakadeemiaga. Moodulit läbides on õpilane saanud täieliku ülevaate, kuidas valmib üks reaalne toode.
Kursused:  Projekteerimise ABC, UAV (drooni) konstrueerimine, Tehniline mehaanika, Materjaliõpetus, Tootearendusprojekt, Elektroonika

Looduse süvamoodul
Looduse süvamooduli valinud saavad põhjalikud teadmised tänapäeval väga olulises bioloogia valdkonnas. Õppurid valmistatakse ette bioloogia ja keskkonnahariduse õppimiseks ülikoolis. Muuhulgas pakkudes praktilist võimalust õppida, kuidas oma teadmisi retkejuhina rakendada.
Kursused: Rakendusbioloogia, Inimese anatoomia ja füsioloogia, Roheline bioloogia, Keskkonnakeemia, Geoinformaatika, Retkejuhtimine

Kodanikukaitse moodul

Õpi oma elu juhtima

Kodanikukaitse moodul on Elva Gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtemispsühholoogiat ning saadakse ülevaade veel enamlevinud mürkidest ja toksikoloogiast. Suure väärtusega on kodanikukaitse mooduli õpilastele korraldatavad välilaagrid.

Kodanikukaitse mooduli aluskursused:

Riigikaitse I (teooria) Riigikaitse II (vetelpääste ja esmaabi) Riigikaitse III (riigikaitse laager) Kodanik ja ühiskond (Koostöö Elva vallavalitsusega) Sisekaitse- ja päästestruktuurid Suhtlemispsühholoogia Toksikoloogia ja mürgid

11. klassis järgneb Kodanikukaitse alusmoodulile Kodanikukaitse süvamoodul (6 kursust). Kodanikukaitse moodulite ained annavad mitmekülgse sotsiaalse, eetilise ja praktilise lisa tavaainetele. Õppesuunitluse ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhjalikele teadmistele Eesti riigistruktuuride toimimise kohta, on saanud laiapõhjalise kogemuse olemaks edukas ükskõik, mis avaliku elu valdkonnas.

Süvamooduli kursused: Topograafia, Erialakeel, Juhtimine, Laskesport, Eesti sõjaajalugu, Enesekaitse

Avalduse esitamine ja vastuvõtu protsess

Vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks algab esmaspäeval, 6. märtsil!

NB! Kandideerimise avalduste vastuvõtmise aega pikendati 16. aprillini (kaasa arvatud).

Registreerimine sisseastumiseks avatakse 6. märtsil 2023 ning suletakse 31. märtsil 2023

Avaldus tuleb esitada sisseastumine.ee keskkonnas (sisseastumine.ee)

Õpilane peab täitma nõutud väljad ja esitama esimese kahe trimestri või kolme esimese õppeveerandi õppetulemused. Lisaks tuleb märkida ära sobilikud moodulid ja õpilaskorteri soov.

Käesoleval aastal on Elva Gümnaasiumi 10.klassi kandideerimisel lisatingimuseks e-sisseastumistestide sooritamine.

E-sisseastumistestid toimuvad 21. aprillil 2023 aastal. Testile registreerumine on avatud 14. märtsist kuni 28. märtsi kella 24.00-ni keskkonnas EIS (viide sellele on meie sisseastumise keskkonnas sisseastumine.ee). Kusjuures 14.–15.03 registreerides saab soorituskohaks valida ainult kooli, kus õpilane praegu õpib. Kui testimiskohad saavad oma koolis täis või kool, kus õpilane praegu õpib, ei ole testimiskoht, saab õpilane registreerida ühiskatsetele 16.–28. märts.

Sisseastumiskatsed koosnevad neljas testist: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.

Vastavalt registreerimisele ning e-sisseastumistesti sooritamisele edastatakse ajavahemikul 10.-12.mai õpilastele kutse  veebivestlusele (vajalik veebikaamera olemasolu). Vestluse link edastatakse sisseastumine.ee keskkonnas. Sisseastumisvestlused toimuvad 15.-26. mai  veebi teel.

Kooli 10. klassi vastuvõetud õpilastele saadame personaalse teate hiljemalt 31. mai 2023 sisseastumine.ee keskkonna kaudu.

Kooli vastuvõetud õpilase lapsevanem esitab ametliku avalduse ja dokumendid Elva valla ühise haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. Täpsemad juhised saadetakse keskkonna sisseastumine.ee kaudu koos vastuvõtuteatisega.

Vastuvõtutingimused

Elva Gümnaasiumisse pääsemise tingimusteks on:

kahe esimese trimestri või kolme õppeveerandi keskmine hinne vähemalt 3,5. Keskmise hinde arvutamisel jäetakse arvestusest välja loov- ja oskusained (kehaline kasvatus, muusika, kunst, käsitöö ja tehnoloogia)

motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg eneseanalüüs oma tugevatest ja nõrgematest külgedest, motivatsioonist õppida Elva gümnaasiumis, kiri lisada keskkonda sisseastumine.ee)

e-sisseastumistestide sooritamine 21. aprillil 2023 (registreerimine algab 14. märtsil)

positiivse tulemusega sisseastumisvestluse läbimine

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad