Miks õppida Elvas?

Elva Gümnaasium on matemaatika õpetamisel vabariigi parimate koolide hulgas ja keskmisest parem eesti keele õpetamisel.

2024. aasta sügisel asud õppima värske uuenduskuuri teinud koolimajja! Elva valla elanikuna säästad kolme aasta jooksul koguni 1800 tundi võrreldes õppimisega Tartus. Kaugemalt tulijatele on kohad õpilaskorteris.

Aktiivne õpilasesindus ja mitmekesised kooli üritused.

Elva Gümnaasiumisse ei ole eraldi sisseastumiskatseid.

Alusmoodulid Elva Gümnaasiumis

Elva Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja valikainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv alusmoodul, mis koosneb 7 kursusest. Tuleb arvestada, et kui mooduli valib vähem kui 12 õpilast, tuleb olemasolevaid võimalusi arvestades ümber valida.

Kultuurimoodul

Õpi oma piire nihutama

Kultuurimooduli eesmärk on pakkuda õpilasele laiemat silmaringi. Moodul ärgitab õppurit oma piire nihutama. Need on kursused, mis arendavad õpilase loovust, laiendavad silmaringi ja aitavad muutuvas maailmas paremini toime tulla. Fookuses on avalik esinemine, suurem lugemus ja rikkalikum eneseväljendusoskus. Sealhulgas on unikaalne võimalus teha koostööd oma ala spetsialistidega Elva LendTeatrist ja improteatrist Ruutu10.

Kultuurimooduli aluskursused:

Sissejuhatus draamasse Mida ja miks lugeda? (praktiline lugemiskursus) Improteater Tantsimine ja traditsioonid Draamaõpetus I Draamaõpetus II (lavastus) Valikkursus (kirjanduse tüvitekstid või teatrilaager)

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib kultuurimooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi kirjanduse või pärimuse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Kirjanduse süvamoodul
Kirjanduse süvamoodul keskendub eelkõige funktsionaalse lugemise ja suulise/kirjaliku eneseväljenduse edasi arendamisele. Olles muuhulgas heaks ettevalmistuseks kõrgkoolis humanitaarsuunal edasiõppimiseks.
Kursused: Eesti nüüdiskultuur, Teater kui lugu, Kirjandus ja film, Kirjandus ja ühiskond, Väitlemine, Kunst

Pärimuse süvamoodul
Pärimuse süvamoodul annab õpilasele laiema kultuuriloolise tausta, mida mitmekesistavad kursus pärimusmuusikast ja praktikum ruumikujundusest. Eesmärk on valmistada ette inimesi, kes näevad oma tulevikku kultuurivaldkonnas.
Kursused: Kirjandus ja müüt, Usundiõpetus, Ajalugu, Pärimusmuusika, Briti või vene kultuurilugu, Arhitektuur ja ruumikujundus (praktikum)

Teadusmoodul

Õpi iseseisvalt mõtlema

Teadusmooduli eesmärk on pakkuda õpilasele süvendatud teadmisi reaalainetes. Need kursused arendavad õppuri loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Teadusmooduli valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse ning saab põhjalikumad teadmised keemiast ja füüsikast. Sealhulgas alusteadmised programmeerimisest ja joonestamisest.

Teadusmooduli aluskursused:

Programmeerimise ABC Joonestamine Teadusteater Keemia Füüsika Looduslaager (ökoloogia) Praktiline keemia ja füüsika

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib teadusmooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi mehhatroonika või looduse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Mehhatroonika süvamoodul
Mehhatroonika süvamoodul on praktilise suunitlusega, pakkudes süvendatud teadmisi kiiresti arenevas ja pidevalt töökäsi vajavas insener-tehnilises maailmas. Elva Gümnaasiumil on koostöölepingud elektroonikatehasega Enics ja Tartu Lennuakadeemiaga. Moodulit läbides on õpilane saanud täieliku ülevaate, kuidas valmib üks reaalne toode.
Kursused:  Projekteerimise ABC, UAV (drooni) konstrueerimine, Tehniline mehaanika, Materjaliõpetus, Tootearendusprojekt, Elektroonika

Looduse süvamoodul
Looduse süvamooduli valinud saavad põhjalikud teadmised tänapäeval väga olulises bioloogia valdkonnas. Õppurid valmistatakse ette bioloogia ja keskkonnahariduse õppimiseks ülikoolis. Muuhulgas pakkudes praktilist võimalust õppida, kuidas oma teadmisi retkejuhina rakendada.
Kursused: Rakendusbioloogia, Inimese anatoomia ja füsioloogia, Roheline bioloogia, Keskkonnakeemia, Geoinformaatika, Retkejuhtimine

Kodanikukaitse moodul

Õpi oma elu juhtima

Kodanikukaitse moodul on Elva Gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtemispsühholoogiat ning saadakse ülevaade veel enamlevinud mürkidest ja toksikoloogiast. Suure väärtusega on kodanikukaitse mooduli õpilastele korraldatavad välilaagrid.

Kodanikukaitse mooduli aluskursused:

Riigikaitse I (teooria) Riigikaitse II (vetelpääste ja esmaabi) Riigikaitse III (riigikaitse laager) Kodanik ja ühiskond (Koostöö Elva vallavalitsusega) Sisekaitse- ja päästestruktuurid Suhtlemispsühholoogia Toksikoloogia ja mürgid

11. klassis järgneb Kodanikukaitse alusmoodulile Kodanikukaitse süvamoodul (6 kursust). Kodanikukaitse moodulite ained annavad mitmekülgse sotsiaalse, eetilise ja praktilise lisa tavaainetele. Õppesuunitluse ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhjalikele teadmistele Eesti riigistruktuuride toimimise kohta, on saanud laiapõhjalise kogemuse olemaks edukas ükskõik, mis avaliku elu valdkonnas.

Süvamooduli kursused: Topograafia, Erialakeel, Juhtimine, Laskesport, Eesti sõjaajalugu, Enesekaitse

Avalduse esitamine ja vastuvõtu ajakava

01. – 21. aprill 2024
Õpilaskandidaat esitab kandideerimisavalduse infosüsteemis sisseastumine.ee/elva. Avaldusele lisaks tuleb esitada motivatsioonikiri.

29. aprill – 03. mai
Kool edastab kandidaatidele sisseastumisvestluste kutsed. Kandidaat saab kutse sisseastumisvestlusele sisseastumine.ee/elva keskkonnas.

06. – 24. mai
Kandidaat läbib sisseastumisvestluse kutsel märgitud ajal.

31. mai
Õpilased reastatakse hinnete, motivatsioonikirja ja sisseastumisvestluste tulemuste alusel pingeritta.
Kool edastab pingerea alusel vastuvõtukutse õpilaskandidaatidele õppima asumiseks läbi sisseastumine.ee/elva keskkonna.
Õpilaskandidaat, kes kooli vastuvõtu kutset ei saa, jääb vastuvõtu ootenimekirja ning õppijakoha saamisest/mittesaamisest teavitatakse teda hiljemalt vastuvõtu ajakavas märgitud kuupäevaks.

09. juuni
Kandidaat kinnitab oma õppima asumise sisseastumine.ee/elva keskkonnas. Kui õpilaskandidaat ei kinnita õppima asumist kandideerimise ajakavas märgitud tähtajaks, loeb kool selle automaatselt õppijakohast loobumiseks ning õppekohta pakutakse pingerea alusel järgmisele õpilaskandidaadile.

20. – 30. juuni
Lapsevanem või eestkostja esitab kooli vastuvõtmise ametliku avalduse ja vajalikud dokumendid haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Vastuvõtutingimused

Nõudmised Elva Gümnaasiumisse 10. klassi kandideerimisel

Kahe esimese trimestri või kolme õppeveerandi keskmine hinne vähemalt 3,5. Keskmise hinde arvutamisel jäetakse arvestusest välja loov- ja oskusained (kehaline kasvatus, muusika, kunst, käsitöö ja tehnoloogia).

Motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg eneseanalüüs oma tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest, motivatsioonist õppida Elva gümnaasiumis, kiri lisada keskkonda sisseastumine.ee).

Positiivne tulemus sisseastumisvestlusel (sisseastumisvestlusel hinnatakse õpioskusi- ja valmidust, motivatsiooni, väärtusi, suhtlusoskust ja silmaringi).

Vastuvõtukomisjon võib õpilaskandidaadile pakkuda õppekohta gümnaasiumis ilma sisseastumisvestluseta suurepäraste õppe- või ühiskondliku töö tulemuste eest.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad