Miks õppida Elvas?

Elva valla elanikuna säästad kolme aasta jooksul koguni 1800 tundi võrreldes õppimisega Tartus.

Lisaks kohustuslikele ainetele, on õpilasel võimalus valida endale huvipakkuv alusmoodul, mis koosneb 7 kursusest.

Oleme liikuma kutsuv ja huvitegevust pooldav kool. Õpilase kooliväline huviharidus on võimalik arvestada valikainena.

Alusmoodulid Elva Gümnaasiumis

Elva Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja valikainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv alusmoodul, mis koosneb 7 kursusest. Tuleb arvestada, et kui mooduli valib vähem kui 12 õpilast, tuleb olemasolevaid võimalusi arvestades ümber valida.

Kultuurimoodul

Õpi oma piire nihutama

Kultuurimooduli eesmärk on pakkuda õpilasele laiemat silmaringi. Moodul ärgitab õppurit oma piire nihutama. Need on kursused, mis arendavad õpilase loovust, laiendavad silmaringi ja aitavad muutuvas maailmas paremini toime tulla. Fookuses on avalik esinemine, suurem lugemus ja rikkalikum eneseväljendusoskus. Sealhulgas on unikaalne võimalus teha koostööd oma ala spetsialistidega Elva LendTeatrist ja improteatrist Ruutu10.

Kultuurimooduli aluskursused:

Sissejuhatus draamasse Mida ja miks lugeda? (praktiline lugemiskursus) Improteater Tantsimine ja traditsioonid Draamaõpetus I Draamaõpetus II (lavastus) Valikkursus (kirjanduse tüvitekstid või teatrilaager)

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib kultuurimooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi kirjanduse või pärimuse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Kirjanduse süvamoodul
Kirjanduse süvamoodul keskendub eelkõige funktsionaalse lugemise ja suulise/kirjaliku eneseväljenduse edasi arendamisele. Olles muuhulgas heaks ettevalmistuseks kõrgkoolis humanitaarsuunal edasiõppimiseks.
Kursused: Eesti nüüdiskultuur, Teater kui lugu, Kirjandus ja film, Kirjandus ja ühiskond, Väitlemine, Kunst

Pärimuse süvamoodul
Pärimuse süvamoodul annab õpilasele laiema kultuuriloolise tausta, mida mitmekesistavad kursus pärimusmuusikast ja praktikum ruumikujundusest. Eesmärk on valmistada ette inimesi, kes näevad oma tulevikku kultuurivaldkonnas.
Kursused: Kirjandus ja müüt, Usundiõpetus, Ajalugu, Pärimusmuusika, Briti või vene kultuurilugu, Arhitektuur ja ruumikujundus (praktikum)

Teadusmoodul

Õpi iseseisvalt mõtlema

Teadusmooduli eesmärk on pakkuda õpilasele süvendatud teadmisi reaalainetes. Need kursused arendavad õppuri loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Teadusmooduli valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse ning saab põhjalikumad teadmised keemiast ja füüsikast. Sealhulgas alusteadmised programmeerimisest ja joonestamisest.

Teadusmooduli aluskursused:

Programmeerimise ABC Joonestamine Teadusteater Keemia Füüsika Looduslaager (ökoloogia) Praktiline keemia ja füüsika

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib teadusmooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi mehhatroonika või looduse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Mehhatroonika süvamoodul
Mehhatroonika süvamoodul on praktilise suunitlusega, pakkudes süvendatud teadmisi kiiresti arenevas ja pidevalt töökäsi vajavas insener-tehnilises maailmas. Elva Gümnaasiumil on koostöölepingud elektroonikatehasega Enics ja Tartu Lennuakadeemiaga. Moodulit läbides on õpilane saanud täieliku ülevaate, kuidas valmib üks reaalne toode.
Kursused:  Projekteerimise ABC, UAV (drooni) konstrueerimine, Tehniline mehaanika, Materjaliõpetus, Tootearendusprojekt, Elektroonika

Looduse süvamoodul
Looduse süvamooduli valinud saavad põhjalikud teadmised tänapäeval väga olulises bioloogia valdkonnas. Õppurid valmistatakse ette bioloogia ja keskkonnahariduse õppimiseks ülikoolis. Muuhulgas pakkudes praktilist võimalust õppida, kuidas oma teadmisi retkejuhina rakendada.
Kursused: Rakendusbioloogia, Inimese anatoomia ja füsioloogia, Roheline bioloogia, Keskkonnakeemia, Geoinformaatika, Retkejuhtimine

Kodanikukaitse moodul

Õpi oma elu juhtima

Kodanikukaitse moodul on Elva Gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtemispsühholoogiat ning saadakse ülevaade veel enamlevinud mürkidest ja toksikoloogiast. Suure väärtusega on kodanikukaitse mooduli õpilastele korraldatavad välilaagrid.

Kodanikukaitse mooduli aluskursused:

Riigikaitse I (teooria) Riigikaitse II (vetelpääste ja esmaabi) Riigikaitse III (riigikaitse laager) Kodanik ja ühiskond (Koostöö Elva vallavalitsusega) Sisekaitse- ja päästestruktuurid Suhtlemispsühholoogia Toksikoloogia ja mürgid

11. klassis järgneb Kodanikukaitse alusmoodulile Kodanikukaitse süvamoodul (6 kursust). Kodanikukaitse moodulite ained annavad mitmekülgse sotsiaalse, eetilise ja praktilise lisa tavaainetele. Õppesuunitluse ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhjalikele teadmistele Eesti riigistruktuuride toimimise kohta, on saanud laiapõhjalise kogemuse olemaks edukas ükskõik, mis avaliku elu valdkonnas.

Süvamooduli kursused: Topograafia, Erialakeel, Juhtimine, Laskesport, Eesti sõjaajalugu, Enesekaitse

Avalduse esitamine

Vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks algab esmaspäeval, 14. märtsil!

Registreerimine sisseastumiseks avatakse 14. märtsil 2022 ning suletakse 13. aprillil 2022
Vastuvõttu pikendati kuni 20. aprillini (kaasa arvatud).

Avaldus tuleb esitada sisseastumine.ee keskkonnas (sisseastumine.ee)

Õpilane peab täitma nõutud väljad ja esitama esimese kahe trimestri või kolme esimese õppeveerandi õppetulemused. Lisaks tuleb märkida ära sobilikud moodulid ja õpilaskorteri soov.

Vastavalt registreerimisele kutsutakse õpilased veebivestlusele (vajalik veebikaamera olemasolu). Vestluse link edastatakse sisseastumine.ee keskkonnas. Sisseastumisvestlused toimuvad 26. aprill (teisipäev), 27. aprill (kolmapäev) ja 28. aprill (neljapäev) veebi teel.

Kooli 10. klassi vastuvõetud õpilastele saadame personaalse teate hiljemalt 3. mai 2022 sisseastumine.ee keskkonna kaudu.

Kooli vastuvõetud õpilase lapsevanem esitab ametliku avalduse ja dokumendid Elva valla ühise haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. Täpsemad juhised saadetakse keskkonna sisseastumine.ee kaudu koos vastuvõtuteatisega.

Paberkandjal toodud dokumentide vastuvõtt toimub 22. juunil 2022 Puiestee tn 2 õppetöö koordinaator/juhiabi kabinetis (II korrusel, kab 212).

NB! Paberil avalduse esitamiseks kasuta seda avaldusevormi, täida see ning võta kaasa koos teiste dokumentidega. Selle avalduse peab allkirjastama lapsevanem. Muud andmed on juba sisseastumise protsessi käigus esitatud sisseastumine.ee keskkonna kaudu.

NB! Tervisekaart tuleb tuua paberkandjal klassijuhatajale või kooliõele õppeaasta alguses septembri jooksul.

Vastuvõtutingimused

Elva Gümnaasiumisse pääsemise tingimusteks on:

kahe esimese trimestri või kolme õppeveerandi keskmine hinne vähemalt 3,5. Keskmise hinde arvutamisel jäetakse arvestusest välja loov- ja oskusained (kehaline kasvatus, muusika, kunst, käsitöö ja tehnoloogia)

motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg eneseanalüüs oma tugevatest ja nõrgematest külgedest, motivatsioonist õppida Elva gümnaasiumis, kiri lisada keskkonda sisseastumine.ee)

positiivse tulemusega sisseastumisvestluse läbimine

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad