10 aastat tagasi 84.

1 .klassi läks 78 ja gümnaasiumi 10. klassi 69 õpilast. Õppeaasta pidulik avaaktus toimus lauluväljakul.
Uusi õpetajaid lisandus seitse ja lahkus koolist neli õpetajat.
1. klassi õpilased said linna poolt 64 eurot nn ranitsatoetust.

20 aastat tagasi 84.

Elva Gümnaasiumis rakendub kursustesüsteem. Õpilased saavad tunnistuste asemel matriklid, kuhu
kursuse läbimisel kantakse kokkuvõttev hinne.
Gümnaasium loobus eraldi humanitaarsuunast. Koolijuht põhjendab seda emakeeleõpetuse nõrga
tasemega.
Kooli tuli neli uut õpetajat ja tööle tagasi tuli ka kauaaegne emakeeleõpetaja Uno Kuresoo – seekord küll
uues ametis – arhivaarina. Eesmärk on koostada väljapanek kooli ajaloost.
Elva Algkoolis avatakse pikapäevarühm.